Felvételi szabályzat

A Partiumi Keresztény Egyetem felvételi szabályzata a 2013/2014-es tanulmányi évre

A 2013. évi felvételi vizsga megszervezése és lebonyolítása a 1/2011. számú Tanügyi Törvény, a 288/2004. számú, az egyetemi képzés megszervezésére vonatkozó Törvény, valamint a 3313/2012. számú Miniszteri Rendelet, valamint a 6000/2012-es számú Miniszteri Rendelet előírásaihoz igazodik.

A 2013/2014 tanévben a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) a kétciklusú egyetemi képzés keretén belül egyetemi alapképzésre és mesteri képzésre szervez felvételit a 707/2012-es Kormányhatározat által rögzített képzési ágakban, támogatott illetve tandíjas helyekre.

A PKE a 2013/2014-es tanévre meghirdetett felvételi vizsgái 2013. július 16-28. között zajlanak. Európai Uniós állampolgárok  jelentkezése  és felvételi eljárása 6000/2012-es számú Miniszteri Rendelet előírásainak megfelelően történik. Amennyiben a júliusi felvételi időszakban a meghirdetett helyek nem telnek be, az Egyetemi Felvételi Bizottság és a Rektori Tanács újabb felvételi vizsgákat hirdethet 2013 szeptemberében.

I. Előkészítő tevékenységek

1. A PKE Szenátusának határozata alapján létrejön az Egyetemi Felvételi Bizottság. A Bizottság elnöke az PKE rektora, tagjai az egyetem rektor-helyettese, az egyetemi kancellár és a Szenátus egy megbízott tagja. A bizottság titkára az egyetemi főtitkár. Az Egyetemi Felvételi Bizottság munkáját a Rektori Hivatal titkársága segíti. Az Egyetemi Felvételi Bizottság felelős a törvény, a jelen Felvételi Szabályzatba foglaltak, és a minisztériumi rendelkezések betartásáért.

2. Minden karon megalakul a Kari Felvételi Bizottság, melyeknek személyi összetételét a Kari Tanácsok javaslatára a Szenátus hagyja jóvá. A bizottság elnöke a kar dékánja, valamint három tag. A Kari Felvételi Bizottságok munkáját a kari titkárságok segítik. A Kari Felvételi Bizottság felel a felvételinek a törvényes előírásokkal és jelen szabályzattal összhangban történő megszervezéséért és lebonyolításáért.

3. A Rektori Hivatal összesíti és jóváhagyás végett a Szenátus elé terjeszteti a felvételi követelményekre, a felvételi átlag kiszámítási módjára, a beiratkozási díj összegére, továbbá a tandíjas helyek esetében a tandíj kifizetési módjára, a beiratkozás és a vizsgák időszakára vonatkozó kari javaslatokat, minden egyes szak esetében.

4. A szenátusi jóváhagyást követően az Egyetem a törvényes előírásoknak megfelelően legkésőbb hat hónappal a felvételi előtt saját honlapján közzéteszi a felvételi eljárás metodológiájára vonatkozó információkat, a beiskolázási számokkal együtt.

5. A Dékáni Hivatalok hozzáférhető helyen hirdetőtáblákat helyeznek el, amelyeken a felvételi bizottságok folyamatosan közzéteszik a felvételi megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információkat. A karok a felvételivel kapcsolatos információk közzétételére felhasználhatják az összes kommunikációs lehetőséget.

II. Beiratkozás

1. A PKE-n indított szakokra jelentkezhetnek azok a román, illetve európai uniós állampolgárok, akik:

1.1  Érettségi diplomával (vagy ennek megfelelőjével) rendelkeznek, függetlenül a diploma megszerzésének évétől. Azok, akik a középiskolai tanulmányok alatt tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán I, II, III helyezést értek el, vagy dicséretet kaptak saját kérésre külön értékelésben részesülhetnek. Ezen jelentkezők névsorát és felvételüknek feltételeit a Kari Felvételi Bizottság hagyja jóvá. A Bizottság döntését a felvételi megkezdése előtt közzé kell tenni.

1.2  Egyetemi hallgatók, akik egy második szakot is szeretnének végezni, és a 2012/2013-es tanév júniusi vizsgaszessziójával bezárólag teljesítették vizsgakötelezettségeiket és ezt személyes nyilatkozatban rögzítik, a következő feltételekkel:

1.2.1 Ha az első szakot támogatott helyen végzi, akkor a második szakot csak tandíjas helyen végezheti.

1.2.2 Ha az első szakot tandíjas helyen végzi, akkor a második szakot végezheti költségtámogatással, amennyiben megfelel a felvételi vizsga követelményeinek és támogatott helyre jut be.

1.3 Egyetemi/főiskolai diplomával vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező személyek, akik még egy egyetemi szakot kívánnak elvégezni, jelentkezhetnek tandíjas helyekre a következő feltételek mellett:

1.3.1 Azokra a szakokra, ahol nincs képességfelmérő vizsga a felvételi jegy megállapítása és a rangsorolás a meglévő egyetemi oklevél államvizsga jegye alapján, történik.

1.3.2 Azokra a szakokra ahol képességfelmérő vizsga van a felvételiző köteles ezeken részt venni az első diplomára jelentkezőkkel azonos feltételek mellett. A felvételi jegy kialakítása ezekben az esetekben az első diplomások számára megállapított feltételekkel azonos módon történik.

Az 1.3.1. pontban megjelölt felvételizőknek kötelességük az első szak oklevelének hitelesített másolatát benyújtani felvételi anyagukban. A dossziék benyújtása a beiratkozás időszakában történik.

2. Az állami vagy magán felsőoktatási intézmények hallgatói, akik sikeres felvételi vizsga eredményeként felvételt nyernek a meghirdetett helyek valamelyikére, az egyetemek közötti átjárhatóságot biztosító kreditrendszer és a Szenátus előírásainak megfelelően elismertethetik eddigi tanulmányi eredményeiket.

3. A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét, és azt, hogy abban az esetben, ha nem jut be támogatott helyre elfogadja-e a tandíjas helyet. Amennyiben több szakra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek megjelölnie opcióit arra az esetre, ha eléri a legkisebb bejutási átlagot. A megjelölt opciókon a beiratkozások lezárulta után nem lehet változtatni.

4. A felvételi vizsgára való jelentkezés a beiratkozás időszakában, naponta 9 és 15 óra között, a Kari Felvételi Bizottság által megjelölt termekben történik.

5. A beiratkozáshoz szükséges iratok:

5.1 beiratkozási kérelem — nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;

5.2 érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (az 5.9. pontban rögzítettek szerint). A 2013-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.

5.3  orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;

5.4 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;

5.5 születési bizonyítvány hitelesített másolata;

Esetenként szükséges még:

5.7 házassági bizonyítvány hitelesített másolata;

5.8 hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;

5.9 felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;

5.10 egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;

5.11 tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat).

5.12 a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

5.12 halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;

5.13 gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;

5.14 oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok);

Európai Uniós állampolgároknak szükséges iratok:

5.15 A tanulmányi befogadólevél kibocsájtását igénylő kérvény

5.16 születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása

5.17 a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása

5.18 a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása

5.19 fősikolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása (amennyiben végzett már másik felsőfokú iskolát)

5.20 a főiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása (amennyiben végzett más felsőfokú iskolát)

5.21 Útlevél fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes

5.22 Orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven)

5.23 3 fénykép

6. A felvételi vizsgadíj befizetése beiratkozáskor nyugta ellenében történik. A felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető. A beiratkozási díj fizetése alól felmentést kaphatnak a következő jelentkezők:

6.1 egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,

6.2 gyermekotthonban nevelkedtek,

6.3 legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),

6.4 a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

7. Beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki. A vizsgaidőszakban a felvételiző a személyazonossági igazolványával és a felvételi igazolvánnyal igazolja magát.

8. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz a Rektori Hivatalnak a jelentkezők összesítéséről.

9. Sikertelen felvételi vagy a felvételitől történő visszalépés esetén a felvételi dosszié személyesen vehető át, személyi igazolvány és a beiratkozáskor kapott felvételi igazolvány felmutatásával.

III. A felvételi vizsgák

A felvételi átlag kiszámítása a Szenátus által elfogadott és a felvételi tájékoztatóban közölt szabályok szerint történik.

Azokon a szakokon ahol a felvételi vizsga két szakaszban zajlik az első szakaszon elért eredmény kizáró jellegű és a második szakaszra csak a legkevesebb 5-ös jegyet elért felvételizők jelentkezhetnek.

IV. A felvételi lebonyolítása

1. Legalább egy nappal a felvételi vizsgák megkezdése előtt a Kari Felvételi Bizottság által megbízott személyek kifüggesztik a Dékáni Hivatalok hirdetőjére a jelentkezők névsorát, valamint a vizsgatárgyak sorrendjét.

2. A vizsgatételeket és a pontozási rendszert a Kari Felvételi Bizottság elnöke által kijelölt, tételkészítők állítják össze szakonként, a meghirdetett tantárgyi tematikák alapján.

3. A felvételi vizsgák a program oktatási nyelvén történnek. A felvételiző előzetes kérésére a felvételi vizsga megszervezése a felvételiző anyanyelvén vagy az adott tárgy középiskolai oktatási nyelvén is megtörténhet. Ebben az esetben a Kari Felvételi Bizottságoknak biztosítani kell a megfelelő vizsgáztató bizottságot, illetve a tételek lefordítását.

4. A tételek sokszorosítása az adott szakra felvételizők számának függvényében történik.

5. A teremfelügyelők összegyűjtik a megírt dolgozatokat és átadják azokat a szakonként megállapított Vizsgáztató Bizottságnak, aki továbbítja azokat a javító oktatókhoz. Az átadás és átvétel aláírás alapján történik.

6. A dolgozatok javítását a szakonként kijelölt oktatók végzik. Minden dolgozatot két oktató külön jegyzékben értékel, 1-10-ig terjedő osztályzatokkal.

7. Amennyiben a két javítás érdemjegye közötti eltérés kisebb, mint 1 pont, a dolgozat végső értékét a két jegy számtani középarányosa adja meg. Ha a két jegy közötti eltérés nagyobb, mint 1 pont, a Vizsgáztató Bizottság harmadik kijelölt oktatója javítja ki. Az általa meghatározott érdemjegy képviseli a dolgozat végső osztályzatát.

8. A végleges osztályzatok meghatározása után a Szakonkénti Vizsgáztató Bizottság valamennyi dolgozaton feltünteti annak végeredményét.

9. A dolgozatok felbontása után minden jelentkezőnek kiszámítják a felvételi átlagát (lásd III. fejezet).

10. A felvételi vizsgákon kötelező a megjelenés. Ha a jelentkező valamelyik vizsgáról hiányzik, a felvételi vizsgája érvénytelen.

V. A sikeresen felvételizők megállapítása

1. A sikeresen felvételizők megállapítása a felvételi végeredmények csökkenő sorrendje alapján történik a következők szerint:

1.1 Minden karon, szakonként egy-egy hely van fentartva roma, illetve fogyatékkal élő, a törvényes minimális bejutási átlagot teljesítő felvételizők számára, akik a képzés végéig tandíjmentes helyen maradnak. Amennyiben nincsenek ilyen jelentkezők az első felvételi alkalmával, akkor a fenntartott helyek feltölthetők további jelentkezőkkel.

1.2 A meghirdetett helyek számának függvényében, a vizsgaeredmények csökkenő sorrendjében, de 5.00-nél nem kisebb érdemjeggyel rendelkezők

1.3 Amennyiben a legkisebb bejutási eredménnyel több felvételiző is rendelkezik, ezek felvételt nyernek a meghirdetett helyek számán felül is a következő kritériumok figyelembe vételével:

  • A vizsgajegy (írásbeli, szóbeli vagy képességfelmérő) eredménye
  • Az középiskolai jegyek átlageredménye
  • Érettségi átlag

Az azonos felvételi eredménnyel rendelkező bejutottak száma nem haladhatja meg a szakra meghirdetett helyek számának 5%-át.

1.4 A felvételi végeredménye azokra a szakokra érvényes, amelyeken a vizsgafeltételek azonosak amennyiben a felvételiző ezekre is jelentkezett.

2. A felvételi átlagok csökkenő sorrendje alapján kialakult költségtámogatási rend az első tanév végéig érvényes. A második tanévtől kezdődően a költségtámogatások odaítélése az adott év tanulmányi eredményei alapján történik az egyetemi szabályozás alapján.

3. A 2013/2014-as tanévre megállapított tandíj összege 300 €/év. Kivételt képeznek a Zenepedagógia és a Bank és pénzügy szakok, ahol az évi tandíj összege 400€/év, és a Képzőművészet szak, ahol az évi tandíj összege 450€/év. A magiszteri képzések tandíjának összege 2000 RON/év.

4. Ha bármely felvételt nyert jelentkező a beiratkozási időszak végéig visszalép, az így felszabaduló helyre/helyekre jelentkezhetnek azok a felvételizők akik:

4.1 Felvételi eredménye egyenlő az utolsó helyre bejutott eredményével.

4.2 Akik nem jutottak be és legalább 5.00 vagy ennél nagyobb felvételi eredménnyel rendelkeznek, az eredmények csökkenő sorrendjében. Az esetlegesen felszabaduló helyekről az érintett felvételizőket a Dékáni Hivatalok írásban és/vagy telefonon értesítik.

5. Az Egyetemi Felvételi Bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott felvételi eredményeket kifüggesztik a Karok hirdetőtábláin, megjelölve a kifüggesztés időpontját.

VI. Fellebbezések

1. A vizsgák eredményeivel kapcsolatos esetleges fellebbezéseket az eredmények kifüggesztésétől számított maximum 48 órán belül kell leadni a Kari Felvételi Bizottsághoz. A fellebbezések megválaszolásának határideje a benyújtási határidő lejártától számított maximum 48 óra. A felsőoktatási intézmények kizárólagos joga a fellebbezések elfogadása, illetve elutasítása. Fellebbezést csak írásbeli vizsga eredményeivel kapcsolatban lehet benyújtani.

2. A fellebbező dolgozatának újrajavítását egy, a szakonkénti Vizsgáztató Bizottság elnöke által javasolt és a Kari Felvételi Bizottság által felkért oktató kell végezze, aki nem vett részt az első javításban. Ha az eredeti jegy kisebb, mint 9-es, a végső osztályzat csak abban az esetben módosul, ha az újrajavításnál egy jegynél nagyobb az eltérés. Ha az eredeti jegy 9-nél nagyobb, az újrajavítás eredménye lép érvénybe függetlenül a különbségtől.

Az a jelentkező, akinek fellebbezését a Kari Felvételi Bizottság elfogadja, felvételt nyer az egyetemre, amennyiben a végső átlaga meghaladja az utolsó bejutó átlagát. Ha az eredmény az utolsó bejutó átlagával azonos, az V./1.2 pontban foglaltak alapján kell eljárni. Bármely felsorolt esetben a fellebbezés eredménye nem módosítja, hanem kiegészíti az eredetileg felvettek névsorát.

3. A fellebbezés megoldásának és eredményének kifüggesztése után a felvételi eredménye végleges és további módosításnak nincs helye.

VII. Egyéb tudnivalók

1. Az Egyetemi Felvételi Bizottság jól látható helyen közzéteszi a felvételizőkre vonatkozó valamennyi közleményét, a beiratkozás és a felvételi teljes időtartama alatt.

2. A jelentkezők kötelesek a hirdetőtábla közleményeit figyelemmel kísérni. A kihirdetett közlemények nem ismeréséből adódó panaszok nem vehetők figyelembe.

3. A jelentkezők kötelesek meggyőződni a kifüggesztett információk és adatok pontosságáról, és az esetleges pontatlanságokat vagy hibákat a Kari Felvételi Bizottság tudomására hozni.

4. Azok a jelentkezők, akik irataikat eredményhirdetés előtt kiveszik a titkárságról, a versenyből kizártnak tekintendők.

5. A felvételizők kötelesek a vizsgára kijelölt időpontban megjelenni és helyeiket elfoglalni.

6. A vizsgákra a felvételiző csak személyazonossági és felvételi igazolványát és íróeszközt vihet be. Semmilyen más tárgy jelenléte a vizsgaterembe nem engedélyezett.

7. Írásbeli dolgozatok megírásához csak a teremfelügyelőtől kapott típusnyomtatványokat lehet használni. A piszkozatok készítése szintén a teremfelügyelőtől kapott, lepecsételt lapokon történhet.

8. A típusnyomtatványokon a név számára fenntartott részt (fekete sarok) a Kari Felvételi Bizottság titkára ragasztja le és látja el aláírásával és a kar bélyegzőjével.

9. Az írásbeli dolgozatokon bármilyen megkülönböztető jelzés a dolgozat érvénytelenítését vonja maga után. A törléseket, áthúzásokat vagy bármilyen más megkülönböztető jelet tartalmazó dolgozatot a jelöltnek át kell írnia a rendelkezésre álló időkeretek betartásával. Az eredeti megjelölt dolgozatot a teremfelügyelő átveszi és érvényteleníti.

10. A piszkozatokat és az érvénytelenített dolgozatokat a javításnál nem veszik figyelembe.

11. Azok a jelentkezők, akik a tételeket tartalmazó borítékok felnyitásánál nem tartózkodnak a teremben, elveszítik az illető vizsgán való részvételi jogukat.

12. A vizsgatételeket tartalmazó boríték felnyitása után egyetlen jelentkező sem hagyhatja el a termet, csak ha dolgozatát végleg leadja és az átadást aláírásával igazolja.

13. A dolgozat megírásához a jelentkezők csak kék tintával töltött tollat vagy kék betéttel töltött golyóstollat használhatnak. Rajzok, ábrák, stb. elkészítéséhez kizárólag grafit ceruza használható.

14. Minden csalási kísérlet a jelentkezőnek felvételiről való kizárását vonja maga után.

15. A befejezett dolgozatokat a jelentkező átadja a teremfelügyelőnek. A felvételiző aláírja a teremlapon, hogy átadta dolgozatát. Ugyanakkor a piszkozatként használt lapokat is át kell adni a teremfelügyelőnek.

16. A megszabott idő lejártával minden felvételizőnek le kell adni dolgozatát.

17. A dolgozaton üresen maradt részeket a felvigyázó köteles érvényteleníteni.

18. Szülők, rokonok, barátok, stb. a vizsgák ideje alatt nem tartózkodhatnak a felvételi vizsga lebonyolítására kijelölt épületében.

A PKE felvételi szabályzata – letölthető változat